some_text

Sağlıklı Çevre,
Sağlıklı Yaşam.

SIO AUTOMOTIVE çalışanlarının çevreye olan saygısı ve üretim faaliyetlerinde gösterdiği çevre duyarlılığı, çevresel gelişimimizin en önemli unsuru olmuştur.

Çevre Faaliyetlerimiz

● Çevre Yönetim Sistemimiz

SIO AUTOMOTIVE üretim, ürün, hizmet ve faaliyetlerini kapsayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için belgelendirme çalışmalarına başlamış olup Haziran 2016 sonunda belgelendirmeyi tamamlamayı planlamaktadır.
Sürekli gelişimi esas alan çevre yönetim sistemimizin; SIO AUTOMOTIVE’de uygulanan kalite yönetim sistemleri ve iş güvenliği ile entegre olması sağlanmıştır.
SIO AUTOMOTIVE çalışanlarının çevreye olan saygısı ve üretim faaliyetlerinde gösterdiği çevre duyarlılığı, çevresel gelişimimizin en önemli unsuru olmuştur.

● Atıksuların Arıtımı ve Su Kullanımı

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların tümü tesis bünyesindeki atıksu arıtma tesislerinde arıtılmaktadır.
Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksular akredite kurum laboratuarlarında analiz edilerek kontrol edilmektedir.
Atıksuların arıtılıp tekrar proseste kullanılması ile doğal kaynakların korunması ve tasarrufu çalışmaları kapsamında proses suyu tüketimlerinde önemli ölçüde kazançlar sağlanmıştır.
Kullanma suyu ihtiyaçları kuyu suları ile sağlanmaktadır.
Yağmur sularının depolanıp arıtılmasıyla elde edilen su ile bahçe sulama ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanmaktadır.

● Atık Yönetimi

SIO AUTOMOTIVE’deki atık yönetimi bilinci, özellikle çevresel etkisi önemli boyutlarda olan tehlikeli atıklarımızın teknik ve yasal standartlara uygun depolanması ve bertarafı çalışmalarının ilerisine geçerek, bu atıkların kaynağında azaltılması ve geri kazanımlarının artırılması faaliyetleri ile de devam ettirilmektedir.

● Çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlara Uyum

SIO AUTOMOTIVE üretim süreçleri tüm “ürün hayat çevrimi” boyunca ilgili ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatı'na uymaktadır. Yasal mevzuata uyumun takibinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı esas alınmaktadır.
Bu kapsamda SIO AUTOMOTIVE, sektöre yönelik aşağıdaki yasal düzenlemelere Avrupa’da tam uygunluğunu sağlamaktadır;

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına İlişkin AB Tüzüğü (REACH – Regulation of the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
AB’nin bu güne kadar çıkardığı en geniş kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olan ve 2007 yılında yürürlüğe giren, kimyasalların yönetimine ilişkin REACH Tüzüğü, hammadde üreticisinden perakende satıcıya kadar üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında yükümlülükler getirmektedir. SIO AUTOMOTIVE, kullanılan tüm kimyasalların kayıt ve kontrol altına alınmasını; her kimyasal maddenin üreticisinden kullanıcı sanayiye geçişinde, gerekli kimyasal güvenliği bilgilerinin akışını ve bu akışın tüketicilere kadar ulaşabilir olmasını sağlayacak REACH Tüzüğü’nü çevrenin ve insan sağlığının korunması açısından en önemli yasal süreçlerden biri olarak görmekte ve desteklemektedir.

● Çevre Eğitimi

SIO AUTOMOTIVE’de, çevre bilincini artırmak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimini iş yapış biçimi haline dönüştürmek amacıyla her kademe çalışana düzenli eğitimler verilmektedir.

● Satınalma

Sürdürülebilir yaşam çerçevesinde satınalma faaliyetlerinde, satın alınan malzeme ve çalışılan tedarikçi bazında çevreyle ilgili kriterler tanımlanmış olup, tedarikçilerin belirlenmiş kriterlere uyumu kontrol altına alınmaktadır. Sektörel gelişmeler düzenli olarak takip edilerek REACH gibi yasal direktifler, regülasyon ve tüzükler satınalma faaliyetlerine entegre edilerek satın alınan malzemelerin çevresel uyumu garanti altına alınmaktadır.

SIO AUTOMOTIVE, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesini aldı.